સહાય / ગુજરાતમાં પ્રાથમિક શિક્ષણનો પાયો મજબૂત કરવા વર્લ્ડ બેન્કે જાહેર કરી 3500 કરોડની સહાય

  ગુજરાતમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં સુધારો લાવવા વર્લ્ડ બેન્કે અધધ કહી શકાય તેટલી લગભગ 3500 કરોડ રુપિયાની સહાયની જાહેરાત કરી છેરાજ્યના

Continue reading