વિદ્યાસહાયક 2600 જગ્યા પર ભરતી 2022 – કુલ 2600 જગ્યાઓ@vsb.dpegujarat.in

વિદ્યાસહાયક 2600 જગ્યા પર ભરતી 2022 – કુલ 2600 જગ્યાઓ@vsb.dpegujarat.in વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022: ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષણ પસંદગી સમિતિ, ગાંધીનગર દ્વારા

Continue reading

ધોરણ 8 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે NMMS પરીક્ષા નોટિફિકેશન જાહેર વર્ષ 2022

 ધોરણ 8 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે NMMS પરીક્ષા નોટિફિકેશન જાહેર વર્ષ 2022  રાજ્યમાં નબળી આર્થિક સ્થિતિ ધરાવતાં તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ -૧૨

Continue reading